Felvételi szabályzat

A szabályzat hatálya

A szabályzat a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9. évfolyamára jelentkező, általános iskolai tanulmányaikat befejező magyar és nem magyar állampolgárokra terjed ki.

A felvételi eljárás a jelentkezési lapok benyújtásával kezdődik. A jelentkezési lapokat a tájékoztatóban megadott módon kell kitölteni.  A felvételi eljárás menetét az általános iskolákban szervezett felvételi tájékoztatókon, az iskola által szervezett nyílt napokon, valamint az iskola honlapjáról ismerhetik meg az érdeklődők.

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó események, rendezvények

Nyílt napok

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az érdeklődő általános iskolai tanulók és szüleik számára évente, november első, vagy második hetében nyílt napokat szervez (hétfőtől péntekig 8-tól 12 óráig), amelyen tájékoztatást ad az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról, a tanulható szakmákról, továbbtanulási lehetőségekről, tanórán kívüli szolgáltatásokról, egészségügyi, stb. ellátásról. Az érdeklődőket bevezetik az iskola tanműhelyébe, ahol képet kapnak az iskolában folyó gyakorlati képzés tartalmáról, körülményeiről. Az iskola a nyílt napok időpontját az iskola honlapján teszi közzé az adott tanév szeptember 30. napjáig.

Az általános iskolák meghívására tájékoztatót tartanak iskolánk munkatársai mindarról, amiről szokásosan a nyílt napokon tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Felvételi eljárás

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája felvételi vizsgát nem tart, a tanulók az általános iskola felső tagozatának eredményei alapján kerülhetnek be az intézménybe.

A 9. szakgimnáziumi és szakközépiskolai évfolyamra történő felvételnél az 5-6-7. év végi, valamint a 8. félévi eredményeket vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, rajz, technika, idegen nyelv. Így maximálisan 120, minimálisan 48 pont gyűjthető össze.

A nyolcadik félévben valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanulók eredményét a következők szerint vesszük figyelembe.

A számolt pontszámból a következők miatt történik levonás:

            - beszámított tárgyból bukik 1x                                 -20 pont

            - nem beszámított tárgyból bukik 1x                         -10 pont

            - nem beszámított tárgyból bukik 2x                         -20 pont

            - nem beszámított tárgyból bukik 3x                         -30 pont

Nem számolunk pontszámot - elutasítjuk a felvételi kérelmét - a 4, vagy több tárgyból elégtelen tanulóknak.

Nem számolunk pontszámot azon tanulóknak, akik a 3.1 pontban felsorolt tantárgyak közül kettőből elégtelenek, jelentkezésüket elutasítjuk.

Az iskolánkba jelentkező sajátos nevelési igényű tanulók közül a siket és nagyothalló tanulók +10 pontot kapnak, ezzel javítva esélyüket a továbbtanulásban, hiszen az ő lehetőségeik szűkebbek az ép tanulók lehetőségeinél.

A pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgraphia, stb.) tanulók esetében, amennyiben a tanuló fel van mentve az osztályzás alól valamely beszámítandó tantárgynál, (pl. idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom), a hiányzó osztályzatot „elégséges”-ként vesszük figyelembe. Kivételt képez ez alól a matematika, mivel a matematika tantárgy anyagának elsajátítása nélkül a műszaki tárgyak elsajátítása sem lehetséges, így nem lehetséges a tanuló felkészítése az érettségi, ill. a szakmai vizsgára sem. Ebből a tárgyból felmentési kérelmet nem tudunk elfogadni.

A felvételi rangsor kialakításakor, pontazonosság esetén előnyben részesülnek a:

            - hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű,

            - a fővárosban lakó,

            - a sajátos helyzetű tanulók, feltéve, ha a jelentkezési lapból fentiek kiderülnek,

            - a magatartásból jobb osztályzatot szerzett tanulók.

Az összesített és fentiek szerint módosított pontszámok szerint soroljuk be a jelentkezőket, ezt a rangsort adjuk meg a KIFIR-nek, akik a tanulók, illetve az iskolák rangsorának figyelembe vételével döntenek a felvehető tanulókról.

A felvett, elutasított tanulókat/ gondviselőjüket, valamint az általános iskolát írásban értesítjük az adott tanév „Tanév rendje „miniszteri rendeletben meghatározott határidőn belül.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a jelentkező, kiskorú esetén gondviselő a felvételi eljárást jogsértőnek ítéli meg, jogorvoslati eljárást kezdeményezhet a Köznevelési Törvényben foglaltak szerint.

Felvétel, átvétel az iskola magasabb évfolyamára, átvétel más intézményből a tanév során

Magasabb évfolyamra történő felvételt, más intézményből történő átvételt a tanuló, kiskorú esetén szülője/gondviselője kezdeményezheti az iskola igazgatójához címzett „Kérelemmel”. A kérelmet, különösen átvétel esetén indokolni kell. A felvételről/ átvételről az iskola igazgatója egyéni elbírálás formájában dönt figyelembe véve a kérelem indokoltságát, valamint az iskolai férőhelyek, gyakorlati képzőhelyek számát.

A döntésről a kérelmező írásban kap választ.

Tájékoztató adatok

Az iskola OM azonosítója: 203032                                                                           

Tagozatkódok:

Technikum felmenő rendszerben 5 év     0611

Kárpitos szakképző felmenő rendszerben 3 év     0619

Asztalos szakképző felmenő rendszerben 3 év     0620

A felvételi okmányok kezelése

A jelentkezők személyes adatai, valamint a felvételi eljárás során keletkezett okmányok bizalmas jellegűek. Az adatok és okmányok kezelése során az adatkezelési szabályzat előírásai szerint kell eljárni.

Záró rendelkezések

Jelen szabályzat rendelkezéseit első ízben a 2016/2017 tanévre történő felvételi eljárás során kell alkalmazni.

Térkép

Facebook